PROJEKTSTUDIO

Hlavou i srdcem ateliéru je dvojice architektů, otec a syn, Jaroslav a David Kotkovi. Z původně rodinné profese se stala vášeň, z lásky k profesi a zkušenostem s generačním přesahem, mistrovství v oboru. Patříme k nejlepším.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti projektování staveb, urbanismu a architektury. Nebojíme se velkých výzev, ale nepodceňujeme ani rodinné bydlení.

Záleží nám na každém detailu. Víme proč.

Architektonické studie

Architektonická studie převede všechny vaše představy a sny do funkčního řešení a skloubí je s možnostmi pozemku, prostoru i vašimi finančními možnostmi. Její řešení zahrnuje zjištění všech základních informací, omezení, znalost územního plánu i vedení inženýrských sítí, které se vždy podílí na příběhu každé stavby nebo domu.

 

Architektonická studie obsahuje:

 • Informace o stavbě,
 • tvorbu skic a architektonického konceptu domu,
 • osazení domu na pozemek,
 • situaci širších vztahů domu vzhledem k jeho okolí,
 • půdorysy řešící základní dispozici, rozměry a funkční uspořádání domu,
 • tabulky s výpisem účelu jednotlivých místností a jejich ploch,
 • architektonické pohledy na dům,
 • základní řešení interiérů - rozmístění nábytku v půdorysech,
 • popř. také studie interiéru a vizualizace domu.

Projekční práce

Máme více než třicet let zkušeností z oblasti architektury, stavebního inženýrství a designu.

Zaměřujeme na zpracování a dodávku veškerých projekčních prací souvisejících s investiční činností. Vytváříme promyšlené, současné a fungující projekty, podléhající předpisům ČKA a ČKAIT.

Projekty jsou zpracovávány v různých stupních.
Každý stupeň projektu má svůj zákonem daný účel a rozsah.

Stavební dokumentace

DUR+DSP
Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

(nejsou určeny pro samotnou výstavbu)

Územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohláška stavby). Účelem územního řízení je rozhodnout, zda dům tak, jak jej navrhl architekt, může být v dané lokalitě postaven. Jde především o posouzení souladu navrhované stavby s územním plánem a napojení stavby na infrastrukturu, což jsou především přípojky k inženýrským sítím a připojení domu k místní komunikaci. Následné stavební řízení je již vždy méně problematické, jelikož zde se stavební úřad zaměřuje spíše na samotné technické řešení stavby a zda je navržena dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu. Vyhotovují v měřítku 1:100 pouze s uvedením nutných informací pro stavební úřad jak je stanovuje vyhláška. Neřeší technické detaily a statické výkresy konstrukcí a nelze podle ní stavět.

Obsahuje:

 • průvodní a technickou zprávu,
 • situaci stavby,
 • stavební výkresy,
 • přípojky na technickou infrastrukturu,
 • stavebně konstrukční řešení (statiku domu),
 • požárně bezpečnostní řešení,
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod),
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budov).
 • Volitelnou součástí mohou být další projekty (domácí čistírna odpadních vod, oplocení atd.).

DPS – Dokumentace pro provádění stavby

Je určena pro výstavbu. Projektant při zpracovávání této dokumentace uvažuje nad reálnou výstavbou a snaží se do dokumentace uvádět informace vyjasňující technické řešení. Výkresy se zpravidla kreslí ve velkém měřítku 1:50. Součástí dokumentace je mimo jiné i několik výkresů detailů, které řeší složitá místa stavby (např. ukončení izolací, návaznost klempířských prvků na stavební konstrukce, tepelné mosty, členité a složité prvky fasády atpod.). Rozsah takové dokumentace se proto může u každé stavby značně lišit.

Obsahuje:

 • technickou zprávu,
 • situační výkres,
 • stavební výkresy s detaily a částečným výpisem výrobků,
 • stavebně konstrukční řešení (statické výpočty, konstrukční výkresy stropu nebo krovu atd.),
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod).
 • Volitelnou součástí mohou být jakékoli nadstandardní technologie (vzduchotechnika/rekuperace, zemní vrty nebo zemní kolektory, vnitřní nebo vnější bazén, opěrné zídky, klimatizace, výtah atd.)

Dokumentace pro zadání stavby

je doplňková dokumentace k dokumentaci pro provedení stavby, ve které je navíc uveden kompletní výpis materiálů a výrobků, které dodavatel (stavební firma) při stavbě musí použít. Dokumentace se naprojektuje přímo na míru dodavateli stavby (jeho technologickým postupům, požadavkům a materiálům).

Dokumentace skutečného provedení

Tuto dokumentaci si může vyžádat stavební úřad v případě, že zjistí nesrovnalosti mezi schválenou dokumentací a realitou na stavbě. Většinou k tomu nedochází, pouze v případech kdy se na stavbě provádí větší změny, které již nejsou z dokumentace patrné.

Výrobní dokumentace

Zpracování této části je na dodavateli stavby a jeho subdodavatelích. Schvalování této dokumentace spadá pod autorský dozor stavby.

Supervize a konzultace

Cílem technické supervize je kontrola dodržování projektové dokumentace, účelnost využití finančních prostředků, kvalitu provedení stavby, bezpečnost na stavbě. (Technickou supervizí si zajišťuje investor většinou pro veřejné zakázky.)

 

Náplň supervize technického dozoru:

 • Nezávislé kontroly při provádění stavby,
 • kontrola účelného nakládání s finančními prostředky poskytovatele financí,
 • kontrola veškerých procesů zhotovitele, koordinátora BOZP i investora,
 • kompletní fotodokumentace stavby,
 • zpracování měsíčních zpráv, čtvrtletních, ročních a etapových zpráv a zprávy závěrečné s vyhodnocením stavby.

Autorský dozor stavby

Stavební dozor dohlíží na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby, především pak těch, které budou zakryté. Kontroluje soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací, sleduje také soulad údajů na faktuře se skutečně provedenými pracemi a s položkovým rozpočtem a společně se stavbyvedoucím, stavebníkem a jinými osobami je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku či do jednoduchého záznamu o stavbě.

 

Kompletní definice stavebního dozoru je uvedena ve stavebním zákoně
č. 183/2006 Sb.
, §2, odst. 2 písm. d:

Spolupracujeme se zkušenými kolegy, dáváme prostor pro sebevyjádření designérům i absolventům. Procházíme proměnami času, dobré zůstává.

Jsme tým.

Jaroslav Kotek

Architekt / Jednatel

David Kotek

Architekt / Jednatel

Marcela Tomášková

Manažer projektů

Zita Ujházy

Inženýrská činnost

Andrea Tisovská

Asistentka

Tereza Babilonová

Tereza Babilonová

Asistentka obchodu

Kateřina Holenková

Kateřina Holenková

Architekt

Rudolf Müller

Architekt

Karolína Janotová

Architekt

Pavel Krátký

Projektant

Petra Paciorková

Projektant

Pavla Talášková

Projektant

Josef Kamrádek

BIM Projektant

Jan Müller

Projektant

Monika Hrubá

Projektant

Radka Ulmanová

Grafik

Martina Tkaczová

Architekt

Kristián Lecián

Projektant

Ondřej Kaděrka

Projektant

Alena Kubínová

Alena Kubínová

Asistentka obchodu

Keyword suggestion: Building, Residence